Дата на създаване на преписката: 13.01.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 163
Ред за възлагане: Публично състезание
Статус: Отворена


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Разяснения по документацията за участие в процедурата