Дата на създаване на преписката: 28.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 130
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Частично възложена и частично прекратена

Обособените позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на електропреносни пистолети и аксесоарите им и обучение на служители за безопасното им използване“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на видео-охранителна техника“.

Настоящата обществена поръчка е финансирана по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.001-0005-С01/14.12.2016г. по Оперативна програма „Добро управление“.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решения и обявления за поръчката

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях