Дата на създаване на преписката: 07.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 152
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка и монтаж на медицинско оборудване за стоматологични кабинети за нуждите териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”. Техническите и функционалните характеристики стоките, предмет на доставка са подробно описани в Техническите спецификации към настоящата документация.

Поръчката включва доставка и монтаж на дентален юнит, който е съставен от:

- лекарски блок - 3 бр.;

- асистентски блок – 1 бр. и

-  амалгамобъркачка за капсули – 1 бр.;

-  ултразвукова вана – 3 бр.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях