Дата на създаване на преписката: 22.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 154
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях