Дата на създаване на преписката: 10.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 63
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Отменена

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен и затвора гр. Стара Загора, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 2 - „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти“; Обособена позиция №4 - „Риба – замразена“; Обособена позиция №5 - „Месни, рибни и месорастителни консерви“; Обособена позиция №6 - „Плодове и зеленчуци“ ; Обособена позиция № 7 - „Подправки и чай"; Обособена позиция № 8 - „Яйца кокоши" ; Обособена позиция № 9 - „Други хранителни продукти". Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата