Дата на създаване на преписката: 19.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 147
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Частично възложена и частично прекратена

Обособени позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Габрово“;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Хасково и Арест Свиленград“;

Обособена позиция № 3 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Добрич“;

Обособена позиция № 4 – „Доставка на готова и суха храна за Арест Русе“.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, напр. компакт-диск. 

Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“, на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bgРешения и обявления за поръчката

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях