Дата на създаване на преписката: 29.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 31
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях