Дата на създаване на преписката: 11.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.02.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 129
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Отворена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица