Дата на създаване на преписката: 11.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 129
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е публикувана в портала на АОП, на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085814

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи на комисията

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях