Дата на създаване на преписката: 21.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 51
Ред за възлагане: публично състезание
Статус: Възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е  реконструкция на съществуваща сграда в затвора в гр. Сливен в „Арест”, „Котелно помещение” и „Ограда”.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях